ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศรับสมัครงาน

5
เมษายน
2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

 • ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ 1 ตำแหน่ง
 • เลขานุการ / แอดมิน 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ 1 ตำแหน่ง

วัตถุประสงค์ของสถาบันปรีดี พนมยงค์

 1. ดำเนินกิจการในรูปองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 2. เผยแพร่ความรู้ อุดมการณ์ และจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของนายปรีดี พนมยงค์
 3. ค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ให้เป็นประชาธิปไตย
 4. จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น สัมมนา ปาฐกถา เสวนา มอบทุนการศึกษา ฯลฯ
 5. ให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทำงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน
 6. สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การละคร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลักษณะงาน:

เป็นผู้บริหารจัดการงานและกิจกรรมของสถาบันปรีดี พนมยงค์ ให้เป็นไปตามวัตถุระสงค์ เป้าหมายและแผนงานขององค์กร รวมถึงวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามและประเมินผลหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จัดสรรทรัพยากร ให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่หลัก:

 1. เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในการบริหารงานในภาพรวม
 2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
 3. มอบหมาย ดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายต่าง ๆ 
 4. บริหารจัดการโครงการและจัดกิจกรรม ให้อยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณ
 5. เป็นตัวแทนองค์กรในการติดต่อประสานงานกับภายนอกองค์กร
 6. เผยแพร่ ข่าวสารและกิจกรรมของสถาบันปรีดีฯ แก่สาธารณะ
 7. ควบคุม ดูแล ให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 8. วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-50 ปี 
 • มีความศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และนายปรีดี พนมยงค์
 • มีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทย
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารองค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ และการจัดทำงบประมาณ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และประสานงาน อย่างดี
 • มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Digital Media
 • มีความซื่อตรง ยุติธรรม รับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำ

เลขานุการ / แอดมิน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหาร ในการจัดการงานและธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยขึ้นอยู่กับฝ่ายอำนวยการ ซึ่งเป็นศูนย์รวมงานขององค์กร

หน้าที่หลัก:

 1. เป็นผู้ช่วย สนับสนุนงานต่าง ๆ ของผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. รับผิดชอบงานเอกสาร และธุรการต่าง ๆ
 3. ดูแล จัดการและแจ้งเตือนตารางนัดหมาย
 4. จัดประชุม ติดต่อประสานงา่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. ดูแล ตอบคำถามในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น อีเมล เว็บและโซเชียลมีเดีย
 6. ตรวจสอบ จัดเก็บ และดูแลเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่าย
 7. ประสานงานทางบัญชี การเงิน
 8. จัดทำบันทึกการประชุม รายงาน และพรีเซนเทชั่น 

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี 
 • มีไหวพริบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน อย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Office ได้อย่างดี

ช่องทางติดต่อ:

Email: [email protected]
Tel: 0892021505