ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์

คณะกรรมการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์

รายชื่อคณะกรรมการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
นายรุธิร์ พนมยงค์ รองประธานกรรมการ
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองประธานกรรมการ
นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการกลาง
นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลาง
นางสาวนิธินันท์ วิศเวศวร กรรมการกลาง
นายปกป้อง จันวิทย์ กรรมการกลาง
นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการกลาง
นายปริวรรต กนิษฐะเสน กรรมการกลาง
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการกลาง
นายรุจิระ บุนนาค กรรมการกลาง
นายสันติสุข โสภณสิริ กรรมการกลาง
นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการกลาง
นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการกลางและเหรัญญิก
นางอิสริยา นิติทัณฑ์ประภาส บุญญะสิริ กรรมการกลางและเลขานุการ