ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รายชื่อคณะกรรมการกลาง มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
รายชื่อคณะกรรมการกลาง ตำแหน่ง
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
นายรุธิร์ พนมยงค์ รองประธานกรรมการ
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองประธานกรรมการ
นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการกลาง
นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลาง
นางสาวนิธินันท์ วิศเวศวร กรรมการกลาง
นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการกลาง
นายปริวรรต กนิษฐะเสน กรรมการกลาง
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการกลาง
นายรุจิระ บุนนาค กรรมการกลาง
นายสันติสุข โสภณสิริ กรรมการกลาง
นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการกลาง
นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการกลางและเหรัญญิก
นางอิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ กรรมการกลางและเลขานุการ