ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รายชื่อคณะกรรมการกลาง มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
รายชื่อคณะกรรมการกลาง ตำแหน่ง
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลาง
นายรุธิร์ พนมยงค์ รองประธานกรรมการกลาง
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองประธานกรรมการกลาง
นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการกลาง
นายชยันต์ ตันติวัสดาการ กรรมการกลาง
นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลาง
นายนริศ ชัยสูตร กรรมการกลาง
นางประภัสสร เลียวไพโรจน์ กรรมการกลาง
นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการกลาง
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการกลาง
นายมุนินทร์ พงศาปาน กรรมการกลาง
นายสันติสุข โสภณสิริ กรรมการกลาง
นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการกลาง
นายเอกชัย ไชยนุวัติ กรรมการกลาง
นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการกลางและเหรัญญิก
นางอิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ กรรมการกลางและเลขานุการ