ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนสถาบันฯ

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2565  |  2564  |  2563

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์
ผู้บริจาค วันที่ จำนวน (บาท)
คุณฉัตรวงศ์ บุนนาค 11 ม.ค. 2565 10,000 บาท
คุณเอกชัย ไชยนุวัติ เพื่อสมทบกองทุนปาล 22 ก.พ. 2565 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 พ.ค. 2565 15,000 บาท
เงินสนับสนุนรายปีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 20 พ.ค. 2565 200,000 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ก.ย. 2565 20,000 บาท
รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ 17 พ.ย. 2565 25,000 บาท
รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 10 ธ.ค. 2565 2,300 บาท