ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2562 - 2565)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอกชัย ไชยนุวัติ กรรมการบริหาร
3. นายประวิตร โรจนพฤกษ์ กรรมการบริหาร
4. นายกล้า สมุทวณิช กรรมการบริหาร
5. นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหาร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ กรรมการบริหาร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน กรรมการบริหาร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ กรรมการบริหาร
9. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการบริหาร
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ กรรมการบริหาร
11. นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ กรรมการบริหาร
12. นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ