ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์

คณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2562 - 2565)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2562 - 2565)

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร
นายปกป้อง จันวิทย์   กรรมการบริหาร
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายวิโรจน์ อาลี   กรรมการบริหาร
นางสาวปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร
นายเอกชัย ไชยนุวัติ กรรมการบริหาร
นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมการบริหาร
นายประวิตร  โรจนพฤกษ์   กรรมการบริหาร
นายกล้า สมุทวณิช  กรรมการบริหาร
นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหาร