คณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2562 - 2565)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร
นายปกป้อง จันวิทย์ กรรมการบริหาร
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
นายวิโรจน์ อาลี กรรมการบริหาร
นางสาวปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร
นายเอกชัย ไชยนุวัติ กรรมการบริหาร
นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมการบริหาร
นายประวิตร  โรจนพฤกษ์ กรรมการบริหาร
นายกล้า สมุทวณิช กรรมการบริหาร