ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คลังข้อมูล

คลังงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ปรีดี พนมยงค์กับแนวคิดการปฏิรูปการบริหารงานคลังของประเทศไทย

ชื่อผู้เขียน : อรัญญา พงศ์สะอาด (2564)

ความย่อของงานวิจัย :

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ในการปฏิรูปการบริหารงานคลังของประเทศไทยในด้านรายได้และภาษีอากร ด้านการเงินการคลังและด้านวินัยทางการคลังและงบประมาณ โดยทำการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิรูปการบริหารงานดังกล่าวของนายปรีดี พนมยงค์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2475-2489

ผลการศึกษาพบว่า นายปรีดี พนมยงค์ ได้สังเคราะห์องค์ความรู้และประสบการณ์ ส่วนตัว เพื่อนำมาใช้ในการอภิวัฒน์ประเทศ มีแนวคิดในการสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยเน้นบทบาทรัฐในการจัดการทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและการสร้างอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจเป็นโครงสร้างพื้นฐานการปฏิรูปการบริหารงานคลัง ด้านรายได้และภาษีอากร โดยประยุกต์แนวคิด เรื่องภราดรภาพและการสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม องค์ความรู้และแนวคิดเหล่านี้สมควรที่จะนำมาทบทวนและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์ความรู้ในการบริหารภาครัฐในขอบข่ายของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

ดาวน์โหลด PDF