ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันปรีดี พนมยงค์ มีความยินดีเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของสถาบันปรีดี พนมยงค์

 1. ดำเนินกิจการในรูปองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 2. เผยแพร่แนวคิด อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย อันเป็นปณิธานของนายปรีดี พนมยงค์
 3. สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตามแนวทางประชาธิปไตยสมบูรณ์
 4. จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เสวนา ปาฐกถา สัมมนา มอบทุนการศึกษา ฯลฯ
 5. ให้บริการสถานที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานแก่สาธารณะ
 6. สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตำแหน่งงาน

 

ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

นำนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการงานให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายขององค์กร (Organization Goal)

ค่าตอบแทน 35,000-50,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, Flexible Working, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, งานเลี้ยงประจำปี, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานให้บรรลุผลสำเร็จ
 2. บริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ให้อยู่ในขอบเขตงาน กรอบเวลา และงบประมาณ เช่น การจัดงานเสวนา การจัดทำสื่อ การจำหน่ายสินค้า กิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ
 3. ดูแลทีมงาน การประสานงาน และการดำเนินงานภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบและค่านิยมอันดีขององค์กร
 4. วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และถือสัมฤทธิคติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สนใจงานวิชาการและการพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทั่วไป รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านบัญชี การเงิน และการตลาด
 3. มีความสามารถในการนำและสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน เพื่อสร้างความผูกพันและปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้เข้มแข็ง
 4. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) และสามารถใช้โปรแกรม Google Workspace ได้

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (Head of Administration)

มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานอำนวยการทั้งหมดของสถาบันฯ โดยเป็นผู้ควบคุมและจัดการกิจกรรมทางธุรการ เลขานุการ การจัดซื้อ บัญชี/การเงิน การจัดการทรัพยากรทั้งทางบุคคลและทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้งานต่างๆ ของสถาบันฯ ดำเนินไปสู่เป้าหมายด้วยความราบรื่น เรียบร้อย

ค่าตอบแทน: 25,000-35,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, Flexible Working, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, งานเลี้ยงประจำปี, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. ควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ จัดซื้อ และการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 2. จัดการตารางนัดหมาย จัดประชุม บันทึกและจัดทำรายงานประชุม ฯลฯ
 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
 4. ดูแลทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ
 5. ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ ตลอดจนการซ่อมบำรุงและตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน
 6. ประสานงานกับผูัทำบัญชี จัดทำรายงานทางการเงิน

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และถือสัมฤทธิคติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สนใจงานพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ เลขานุการ ทรัพยากรบุคคล บัญชีการเงิน สามารถทำงานอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา
 3. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) สามารถใช้โปรแกรม Google Workspace หรือ Microsoft Office ได้อย่างดี

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ (Administrative Officer)

ดูแล สนับสนุนงานด้านธุรการ/อำนวยการ และประสานงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000-25,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, Flexible Working, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, งานเลี้ยงประจำปี, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำ ตรวจสอบ ดูแลจัดเก็บเอกสาร รวมถึงเอกสารทางการเงินและการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ
 2. ดูแล ให้ความช่วยเหลือ และตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมของสถาบันฯ ในช่องทางต่างๆ
 3. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (Marketing Administrator)

ดูแล สนับสนุนงานด้านธุรการการตลาด รวมถึงการให้บริการ งานขาย และประชาสัมพันธ์ของสถาบันปรีดีฯ

ค่าตอบแทน 15,000-25,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, Flexible Working, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, งานเลี้ยงประจำปี, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. ดูแล สนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด การจำหน่าย จัดส่งสินค้าและของที่ระลึก
 2. ดูแล ให้ความช่วยเหลือ และตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมของสถาบันฯ ในช่องทางต่างๆ
 3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงจัดทำพรีเซ็นเทชั่น และรายงานเชิงสถิติ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

บรรณาธิการจัดการ (Managing Editor)

บริหารจัดการงานด้านบรรณาธิการ รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมดของสถาบันปรีดีฯ ตลอดจนการประสานงานผลิตสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปตามตามนโยบายและจุดมุ่งหมายขององค์กร (Organization Goal)

ค่าตอบแทน 25,000-35,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, Flexible Working, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, งานเลี้ยงประจำปี, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และควบคุมการปฏิบัติงานด้านบรรณาธิการตามแผนงานให้บรรลุผลสำเร็จ
 2. บริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ให้อยู่ในขอบเขตงาน กรอบเวลา และงบประมาณ เช่น การจัดงานเสวนา การจัดทำสื่อ การจำหน่ายสินค้า กิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ
 3. ควบคุมดูแลกระบวนการการผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้ง รูปภาพ กราฟฟิก วิดีโอ เสียง สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงความต้องการ
 4. ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนตัดสินใจในการเผยแพร่เนื้อหาสู่สาธารณะ
 5. จัดทำโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนดูแลการจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก รวมทั้งการจัดส่งและการจัดการสต๊อก
 6. จัดทำรายงานนำเสนอ (Presentation) รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Analytic Reports) เช่น Google Analytics, Facebook Insight, Youtube Channel Analytics

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และถือสัมฤทธิคติเพื่อประโยขน์ส่วนรวม สนใจงานวิชาการและการพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบรรณาธิการ สื่อและสิ่งพิมพ์ สามารถทำงานอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา
 3. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ และความรู้ความเข้าใจการทำตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Google Workspace ได้

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ (Content Editor)

ดูแล สนับสนุนงานด้านเนื้อหา กิจกรรม รวมถึงการผลิตสื่อทั้งหมดของสถาบันปรีดีฯ

ค่าตอบแทน 15,000-25,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, Flexible Working, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, งานเลี้ยงประจำปี, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำต้นฉบับ และประสานงานการผลิตสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 3. ประสานงานนักเขียน รวมถึงดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สนใจงานวิชาการและอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีทักษะในการอ่าน เขียน อย่างดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace, Photoshop, InDesign และ Canva

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

นักวิชาการ (Academician)

ดูแลงานวิชาการประจำกองบรรณาธิการ

ค่าตอบแทน: 20,000-30,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, Flexible Working, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, งานเลี้ยงประจำปี, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลทางวิชาการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน
 2. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาทางวิชาการ และการจัดการความรู้ (KM)
 3. ประสานงานนักเขียน รวมถึงดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สนใจงานวิชาการและอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]