ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PRIDI Talks 14 : 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

PRIDI Talks 14 : 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ เวลา 14.00-17.00 น.

กำหนดการกิจกรรม

เวลา กิจกรรม
14.00 – 14.15 น. ขับร้องประสานเสียงโดยวงสวนพลูออเครสต้า
14.15 – 14.30 น. คลิปท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
14.30 – 14.45 น. กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
14.45 – 15.00 น. คลิปเปิดงานโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
15.00 – 15.10 น. คลิปกล่าวรำลึก โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
15.10 – 15.30 น. ปาฐกถา โดย พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
15.30 – 17.00 น. เสวนา: “หลากชีวิต หลากบทบาท” ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ โดย
- นางดุษฎี พนมยงค์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และธิดา นายปรีดี พนมยงค์
- นายประดิษฐ ปราสาททอง ผู้กำกับละคอนเวที "เพลงรัก 2475"
- รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย: อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์
17.00 น. ปิดกิจกรรม

รายละเอียดโครงการ : https://pridi.or.th/th/project/2021/12/935
PRIDI Talks 14: 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

อายุ
อาชีพ
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมนี้ผ่านช่องทางใด
ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์มาก่อนหรือไม่

ข้อมูลวัคซีน

ข้อมูลการได้รับวัคซีน