ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

แนวคิด-ปรัชญา
20
ตุลาคม
2564
“ถ้ายึดหลักประชาธรรมแล้ว ไม่มีวิธีอื่นใดเพื่อได้มาซึ่งประชาธรรมนอกจากสันติวิธี”
Subscribe to ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน