ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราว

แนวคิด-ปรัชญา
22
กันยายน
2564
คำว่า “รัฐธรรมนูญ” ประกอบด้วยคำว่า “รัฐ” หมายถึง บ้านเมืองหรือแผ่นดินกับคำว่า “ธรรมนูญ” หมายถึง บทกฎหมายว่าด้วยระเบียบการ
Subscribe to ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราว