ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาธิปไตยในทางวัฒนธรรม

แนวคิด-ปรัชญา
17
กันยายน
2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ ได้ประมวลแนวคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ของนายปรีดีไว้แล้ว ในบทความนี้
Subscribe to ประชาธิปไตยในทางวัฒนธรรม