ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

แนวคิด-ปรัชญา
25
ตุลาคม
2565
“รัฐธรรมนูญ” มีความสำคัญในทางการเมือง ในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และรัฐธรรมนูญยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอุดมคติที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในประเทศด้วยเช่นกัน
Subscribe to รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521