ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วัดญาณเวศกวัน

ชีวิต-ครอบครัว
18
กรกฎาคม
2563
เมื่อ วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์ จากไป สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) ได้เขียนข้อความรำลึก และให้ข้อธรรมเป็นข้อคิดว่า "ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ทุกคนควรทำกิจหน้าที่ และไม่พึงประมาท"
Subscribe to วัดญาณเวศกวัน