ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปยุตฺโต

ชีวิต-ครอบครัว
31
ธันวาคม
2563
กว่าสัจจะบางอย่างจะได้รับการพิสูจน์และได้รับการยอมรับต้องใช้เวลายาวนาน บางครั้งเราอาจไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเห็นวันนั้น
Subscribe to สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปยุตฺโต