ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475

บทบาท-ผลงาน
5
กรกฎาคม
2565
ข้าพเจ้ารู้จักปราโมทย์ฯ ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2475 ขณะที่ปราโมทย์ฯ เป็นนักเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้สอนคนหนึ่งแห่งโรงเรียนนั้น
Subscribe to เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475