ศิลป-วัฒนธรรม
28
กรกฎาคม
2563
คือวิญญาณเสรี ชื่อ “ปรีดี พนมยงค์” คือดาวที่ดํารง อยู่คู่ฟ้าสถาวร