ศิลป-วัฒนธรรม
28 กรกฎาคม 2020
คือวิญญาณเสรี ชื่อ “ปรีดี พนมยงค์” คือดาวที่ดํารง อยู่คู่ฟ้าสถาวร