ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนสถาบันฯ

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2566  |  2565  |  2564  |  2563

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์
ผู้บริจาค วันที่ จำนวน (บาท)
คุณฉัตรวงศ์ บุนนาค 11 ม.ค. 10,000
คุณเอกชัย ไชยนุวัติ เพื่อสมทบกองทุนปาล 22 ก.พ. 10,000
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 พ.ค. 15,000
เงินสนับสนุนรายปีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 20 พ.ค. 200,000
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ก.ย. 20,000
รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ 17 พ.ย. 25,000
รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน 10 ธ.ค. 2,300