ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนสถาบันฯ

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2566  |  2565  |  2564  |  2563

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์
ผู้บริจาค วันที่ จำนวน
ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร 26 ม.ค. 1,500
รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 13 มี.ค. 1,500
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11 พ.ค. 200,000
บริษัท พร็อบเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด มหาชน 14 มิ.ย. 15,000
นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล 24 มิ.ย. 1,500
บริษัท ยูโร ครีเอชั่น จำกัด 6 ต.ค. 20,000
นางสาวสุดา และนางดุษฎี พนมยงค์ 8 ต.ค. 17,812
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 29 พ.ย. 2,000
นางสาววรรณภา ติระสังขะ 10 ธ.ค. 1,500