ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรีดีสาร

18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับพิเศษ งานรำลึก ปรีดี 66 ปี ต.ม.ธ.ก. ในโอกาส ม.ธ.ก. 70 ปี 12 มิถุนายน 2547 https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/puey039.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับ 99 ปี ประดิษฐ์มนูธรรมก้าวสู่ศตวรรษแห่งสันติภาพสากล https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook019.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับ คู่มือประชาธิปไตย ทางเลือกด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตามแนวคิดของท่านปรีดี พนมยงค์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook090.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับวันปรีดี 11 พฤษภาคม 2544 เบื้องหลังรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 แผนทำลายธรรมศาสตร์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook241.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม 2542   https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridiarticle021.pdf
แนวคิด-ปรัชญา
25
ตุลาคม
2563
เมื่อ พ.ศ. 2514 นายปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกภาพของชาติ ในประเทศที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ/ภาษา/ศาสนา โดยยกอุทาหรณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศเองมาให้ 'อนุชน' พิจารณา
บทบาท-ผลงาน
2
ตุลาคม
2563
เหตุใดหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) จึงไม่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น อ่านต่อได้ในบทความของ 'อุดม เจริญรัตน์' เรื่องนี้
แนวคิด-ปรัชญา
6
กันยายน
2563
ความคิดทางเศรษฐกิจของท่านปรีดีนั้นมีลักษณะล้ำสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาผู้คนในยุคของท่าน ความคิดของท่านหลายประการจึงได้รับปฏิบัติในภายหลัง และความคิดบางประการ ได้รับการต่อต้านในการนําเสนอในช่วงแรก  สิ่งที่สะท้อนความคิดทางเศรษฐกิจของรัฐบุรุษอาวุโสได้อย่างเป็นระบบมากที่สุด คือ เค้าโครงเศรษฐกิจ หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม สมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม นั่นเอง 
เกร็ดประวัติศาสตร์
2
กันยายน
2563
วันที่ 2 กันยายน 2488 ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนาม ณ จตุรัสบาดิ่น กลางกรุงฮานอย
ศิลปะ-วัฒนธรรม
30
มิถุนายน
2563
ปรีดีคีตานุสรณ์เป็นผลงานประพันธ์ทางดนตรีของสมเถา สุจริตกุล ประพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งชาตกาลของนายปรีดี พนมยงค์ ผู้ซึ่งทางองค์การยูเนสโก สหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกในปี ค.ศ. 2000  วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ได้นํา “ปรีดีคีตานุสรณ์” ออกแสดงเป็นรอบปฐมทัศน์ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 โดย สมเถา สุจริตกุล ผู้ประพันธ์ได้ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยเพลง ซึ่งได้รับความสําเร็จอย่างงดงาม
Subscribe to ปรีดีสาร