ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3” นิติสาส์น ปีที่ 4 (เล่มที่ 1-10) พ.ศ. 2474