ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“บทความเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์(ส่วนที่ 1) เกี่ยวกับ 24 มิถุนายน” ใน อนุสรณ์นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2525, กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525