ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #12 “76 ปี วันสันติภาพไทย: ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ และข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย”

กิจกรรมเสวนา PRIDI Talks #12
“76 ปี วันสันติภาพไทย: ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ
และข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย”

1. หลักการและเหตุผล

วันที่ 16 สิงหาคม 2488 หรือ 76 ปีที่แล้ว คือวันที่นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะของหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศเข้าร่วมสงครามของประเทศไทย ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นโมฆะ เนื่องจากผลสืบเนื่องจากการดำเนินการต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ถูกยึดครอง หรือตกอยู่ภายใต้ประเทศผู้แพ้สงคราม และดำรงความเป็นเอกราชมาได้จวบจนถึงวันนี้

ดังนั้นวันสันติภาพไทยจึงเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นการรำลึกถึง “ขบวนการเสรีไทย” วีรชนผู้ยอมเสี่ยงชีวิตตนเอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ภายใต้การนำของนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงฐานะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ในขณะนั้น

ในการนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์จึงต้องการสร้างเวทีทางวิชาการในการพูดคุยถึงหลักการและความสำคัญของ หลักเอกราชที่สมบูรณ์ของชาติไทย และประเด็นการต่างประเทศในช่วงขบวนการเสรีไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการประกาศสันติภาพของประเทศไทย เนื่องจากอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ได้วางจุดยืนของไทยในการรักษานโยบายความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด การรักษาไว้ซึ่งจุดยืนในแนวทางเพื่อสันติภาพตลอดระยะเวลาของสงครามและนำประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามภายใต้การนำของขบวนการเสรีไทย

2. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  • เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 76 ปี วันสันติภาพไทย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
  • เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องขบวนการเสรีไทย

3. รูปแบบการจัดงานและจำนวนผู้ชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : Pridi Banomyong Institute สถาบันปรีดี พนมยงค์

4. รายละเอียดและกำหนดการ

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. มีลำดับดังนี้

14.00 - 14.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี  พนมยงค์)


14.10 - 14.35 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ” นายรัศม์ ชาลีจันทร์  อดีตเอกอัครราชทูต


14.35 - 16.00 น. ช่วงเสวนาในหัวข้อ “ข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย”
โดย   ดร.ผุสดี  ตามไท  อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
ดร.วรวิทย์  กนิษฐะเสน  อดีตเอกอัครราชทูต
ผศ. ดร.อนุชา  จินตกานนท์  ทายาทเสรีไทยสายอเมริกา
ม.ร.ว.สายสวัสดี  สวัสดิวัตน  ทายาทเสรีไทยสายอังกฤษ
รศ. ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  ทายาทเสรีไทยสายอังกฤษ


ผู้ดำเนินรายการ     
    ผศ.อัครพงษ์  ค่ำคูณ  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
    และ นายกษิดิศ  อนันทนาธร  กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์


16.00 - 17.00 น. ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรและตอบคำถามผู้ชมจากช่องทาง Facebook Fanpage