ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2565 หัวข้อ ‘มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์’

มีรายละเอียดหัวข้อและเงื่อนไขการประกวดบทความชิงรางวัล  ดังต่อไปนี้

 1. หัวข้อเรื่องบทความส่งเข้าประกวด “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” มีที่มาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ให้เชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของอาจารย์ปรีดี คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม แบบองค์รวมที่ต้องทำไปพร้อมกัน
 2. ผู้แต่งบทความเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปริญญาตรีหรือหลักสูตรปริญญาตรีควบโทไม่เกินชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาว 6 - 10 หน้า กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ รูปแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้วทุกด้าน double space สำหรับรูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อ ได้แก่ เนื้อหาและโครงเรื่อง ความคิดริเริ่ม การใช้ภาษาความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานอ้างอิง
 4. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ สามารถเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษได้
 5. บทความที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล “ทุนปาล  พนมยงค์” ให้ส่งต้นฉบับมายัง งานทุน วิจัย และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคาร B ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใส่ชื่อ-สกุล หน้าสุดท้ายของบทความ และเขียนเลขหน้าบทความทุกหน้าส่งไฟล์ Word ที่ Email address : [email protected] (รอ E-mail ตอบกลับ) หมดเขตส่งผลงาน วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
 6. คณะกรรมการประกวดบทความฯ จะพิจารณาให้รางวัลบทความที่ส่งเข้าประกวด 4 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลที่ 1       เป็นเงิน     15,000  บาท
  • รางวัลที่ 2       เป็นเงิน     10,000  บาท
  • รางวัลที่ 3       เป็นเงิน       5,000  บาท
  • รางวัลชมเชย   เป็นเงิน       3,000  บาท

ผู้ชนะการประกวดบทความจะเข้ารับรางวัล และนำเสนอผลงาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันปรีดี พนมยงค์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ : ในกรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่อยู่ระดับที่สมควรจะได้รับรางวัลดังกล่าว คณะกรรมการฯ สามารถงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือทุกรางวัลได้