ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2566 หัวข้อ ‘ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย’

มีรายละเอียดหัวข้อและเงื่อนไขการประกวดบทความชิงรางวัล  ดังต่อไปนี้

 1. หัวข้อเรื่องบทความส่งเข้าประกวด“ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย”
 2. ผู้แต่งบทความเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปริญญาตรี หรือหลักสูตรปริญญาตรีควบโทไม่เกิน ชั้นปีที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาว 6 - 10 หน้า กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ รูปแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้วทุกด้าน double space สําหรับรูปแบบการอ้างอิงตาม หลักเกณฑ์ APA คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อได้แก่ เนื้อหาและโครงเรื่อง ความคิดริเริ่ม การใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานอ้างอิง
 4. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ สามารถเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษได้
 5. บทความที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ให้ส่งต้นฉบับมายังงานทุน วินัย และสวัสดิการ นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคาร B ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใส่ชื่อ-สกุล หน้าสุดท้ายของบทความ และเขียนเลขหน้าบทความทุกหน้าส่งไฟล์ Word ทาง E-mail address: [email protected] (รอ E-mail ตอบกลับ) หมดเขตส่งผลงานวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 6. คณะกรรมการประกวดบทความฯ จะพิจารณาให้รางวัลบทความที่ส่งเข้าประกวด 4 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 15,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เป็นเงิน 3,000 บาท 

ผู้ชนะการประกวดบทความจะเข้ารับรางวัล และนําเสนอผลงาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็น วันปรีดี พนมยงค์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ : ในกรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่อยู่ระดับที่สมควรจะได้รับรางวัล ดังกล่าว คณะกรรมการฯ สามารถงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือทุกรางวัลได้

 

ประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2566 หัวข้อ ‘ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย’