ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย

PRIDI Talks #25
เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในวันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันปรีดี พนมยงค์ โดยในปี พ.ศ. 2567 ที่เวียนมาบรรจบนี้ ถือเป็นวาระ 124 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2567) รัฐบุรุษอาวุโส สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

ในการนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2567 | PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นอนาคตของประเทศไทย ในวาระการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาดำรงตำแหน่ง หลังจากที่ประเทศไทยมีสมาชิกวุฒิสภาชุดพิเศษ 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ที่อยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 และกำลังจะสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จึงเป็นโอกาสที่บนเวทีจะเปิดพื้นที่เสวนาในประเด็น สว. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจลงเลือกตั้ง สว. อีกทั้งยังเป็นโอกาสเผยแพร่เรื่อง “สภาเดียว” ซึ่งเป็นแนวคิดเริ่มต้นจาก ศ.ดร. ปรีดี พนมยงค์ ให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักรู้อย่างถูกต้อง

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองสำคัญ ที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 • เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและบทบาทของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
 • เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด "สภาเดียว" ซึ่งเป็นแนวคิดเริ่มต้นของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักรู้อย่างถูกต้อง
 • เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 จึงเปิดพื้นที่เสวนาในประเด็นเกี่ยวกับวุฒิสภา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง
 • เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

สถานที่

 • หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้เนื้อหา (Content) และสาระสำคัญจากการเสวนา ไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสถาบันฯ
 • สังคมตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กับระบบการเมืองไทยที่เป็นประชาธิปไตย
 • ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมประชาธิปไตย มีผู้ติดตามมากขึ้น และมีส่วนร่วมมากขึ้น

ผู้ร่วมเสวนา

 • จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
 • ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหารโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
10.30 น. เป็นต้นไป

บริเวณโถงทางเข้าหอประชุมศรีบูรพา จะมีการจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ และตั้งโต๊ะให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ผู้ที่สนใจลงสมัครสว. ชุดต่อไป ชวนตรวจสอบเช็กลิสต์คุณสมบัติที่ต้องมี และเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเดินทางไปสมัครวันจริง พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการ ข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานของสว. ชุดพิเศษที่หมดอายุ พวกเขาอยู่มาห้าปี ทำอะไรไปบ้าง และทิ้งมรดกอะไรไว้ให้เราบ้างโดย iLaw

12.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.05 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.05 - 13.20 น. กล่าวนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในหัวข้อ “ที่มา สว. : การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตย กับอภิชนาธิปไตย”
13.20 - 16.00 น. เสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ 2567 PRIDI Talks #25: เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย
16.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่นี่ :
https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-25

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ : https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute