ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันพุธที่
24
มิถุนายน
2563
เวลา 13:00 น.
Pridi Talks ครั้งที่ ๔ วาระครบรอบ ๘๘ ปี อภิวัฒน์สยาม

PRIDI TALKS ครั้งที่ 4 “2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน”

ในวาระครบรอบ 88 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ

88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น.

 

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00-15.00 น.

จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง

ร่วมเสวนาโดย

  • รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต
  • ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • อ.ศราวุฒิ วิสาพรม  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
  • ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  (ผู้ดำเนินรายการ)

PRIDI TALK ครั้งที่ 4 ช่วงที่ 1 จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง / สถาบันปรีดี พนมยงค์

 

-----------

 

ช่วงที่ 2 เวลา 15.00-17.30 น.

การปฏิวัติ 2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน

PRIDI TALKS  ครั้งที่ 4 

กล่าวเปิดงานโดย

  • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์) 

ร่วมเสวนาโดย

  • รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ (คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
  • ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล (คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
  • คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ (นักเขียน)

คุณประวิตร โรจนพฤกษ์ (กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์)  ผู้ดำเนินรายการ
 

ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Fanpage สถาบันปรีดี พนมยงค์

https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม https://www.facebook.com/DJC.Center

Pridi Talk ครั้งที่ ๔ วาระครบรอบ ๘๘ ปี อภิวัฒน์สยาม : 2475 ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน / สถาบันปรีดี พนมยงค์