ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันอาทิตย์ที่
8
มกราคม
2566
เวลา 14:00 น.
PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
"สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย"

กิจกรรมวันอาทิตย์ 8 มกราคม 2566