ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศรับสมัครงาน

6
ธันวาคม
2565

สถาบันปรีดี พนมยงค์ มีความยินดีเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง

 • ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (Marketing Administrator)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ (Administrative Officer)
 • เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ (Content Editor)
 • นักวิชาการ (Academician)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://pridi.or.th/th/careers

ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

นำนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการงานให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายขององค์กร (Organization Goal)

ค่าตอบแทน 35,000-50,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, กิจกรรม Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน, งานเลี้ยงประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานให้บรรลุผลสำเร็จ
 2. บริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ให้อยู่ในขอบเขตงาน กรอบเวลา และงบประมาณ เช่น การจัดงานเสวนา การจัดทำสื่อ การจำหน่ายสินค้า กิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ
 3. ดูแลทีมงาน การประสานงาน และการดำเนินงานภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบและค่านิยมอันดีขององค์กร
 4. วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และถือสัมฤทธิคติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สนใจงานวิชาการและการพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทั่วไป รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านบัญชี การเงิน และการตลาด
 3. มีความสามารถในการนำและสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน เพื่อสร้างความผูกพันและปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้เข้มแข็ง
 4. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) และสามารถใช้โปรแกรม Google Workspace ได้

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (Marketing Administrator)

ดูแล สนับสนุนงานด้านธุรการการตลาด รวมถึงการให้บริการ งานขาย และประชาสัมพันธ์ของสถาบันปรีดีฯ

ค่าตอบแทน 15,000-25,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, กิจกรรม Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน, งานเลี้ยงประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. ดูแล สนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด การจำหน่าย จัดส่งสินค้าและของที่ระลึก
 2. ดูแล ให้ความช่วยเหลือ และตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมของสถาบันฯ ในช่องทางต่างๆ
 3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงจัดทำพรีเซ็นเทชั่น และรายงานเชิงสถิติ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ (Administrative Officer)

ดูแล สนับสนุนงานด้านธุรการ/อำนวยการ และประสานงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000-25,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, กิจกรรม Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน, งานเลี้ยงประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำ ตรวจสอบ ดูแลจัดเก็บเอกสาร รวมถึงเอกสารทางการเงินและการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ
 2. ดูแล ให้ความช่วยเหลือ และตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมของสถาบันฯ ในช่องทางต่างๆ
 3. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ (Content Editor)

ดูแล สนับสนุนงานด้านเนื้อหา กิจกรรม รวมถึงการผลิตสื่อทั้งหมดของสถาบันปรีดีฯ

ค่าตอบแทน 15,000-25,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, กิจกรรม Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน, งานเลี้ยงประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำต้นฉบับ และประสานงานการผลิตสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 3. ประสานงานนักเขียน รวมถึงดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สนใจงานวิชาการและอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีทักษะในการอ่าน เขียน อย่างดี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace, Photoshop, InDesign และ Canva

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]

 

นักวิชาการ (Academician)

ดูแลงานวิชาการประจำกองบรรณาธิการ

ค่าตอบแทน: 20,000-30,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, เบี้ยเลี้ยง, เงินสนับสนุน, ฝึกอบรม, กิจกรรม Outing, วันหยุด-ลาตามกฎหมาย, ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน, งานเลี้ยงประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลทางวิชาการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน
 2. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาทางวิชาการ และการจัดการความรู้ (KM)
 3. ประสานงานนักเขียน รวมถึงดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

คุณสมบัติ

 1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สนใจงานวิชาการและอยากมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามแนวทางของสถาบันปรีดีฯ (ดูวัตถุประสงค์)
 2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
 3. มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Google Workspace

หากคุณเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่ง Resume พร้อมข้อความแนะนำตัวเองมาได้ที่อีเมล: [email protected]