ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #18 x SDID: “หนทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ “สถาบันปรีดี พนมยงค์” ร่วมกับ “สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย” จัดงานเสวนาวิชาการเพื่อเปิดพื้นที่ทางความรู้และมุมมอง รวมไปถึงสร้างความเข้าใจและอย่างแท้จริงต่อรัฐธรรมนูญ โดยผ่านมุมมองและมิติที่หลากหลาย ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่ามกลางพลวัตของการเมืองไทย นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และท้ายสุดคือหนทางอันจะนำไปสู่การเกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อเป็นรากฐานให้แก่ระบอบประชาธิปไตยสืบต่อไป

ในการนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย จึงจัดงานเสวนา PRIDI Talks #18 x SDID หัวข้อ “หนทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมกับประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เกิดขึ้นได้จริง
 2. นำเสนอมุมมองและแนวคิดรัฐธรรมนูญในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการศึกษาประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบ โดยเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมกับประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เกิดขึ้นได้จริง
 2. สร้างมุมมองและแนวคิดรัฐธรรมนูญในมิติต่างๆ 
 3. ได้เนื้อหา (Content) และสาระสำคัญจากการเสวนา เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆของสถาบันฯ
   

กล่าวเปิดงาน

 • ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวนำ

 • รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวนำในหัวข้อ “การสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญ”

ผู้ร่วมเสวนา

 • กล้า สมุทวณิช นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw

ดำเนินรายการโดย

 • วิโรจน์ อาลี

 

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.15 - 09.35 น. กล่าวนำ หัวข้อ “การสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญ” โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
09.35 - 11.40 น.
 • กล้า สมุทวณิช นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw
11.40 - 12.00 น. เสวนารวม
12.00 - 12.10 น. เปิดตัวหนังสือเรื่อง “ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย” โดย รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
12.10 - 12.30 น. นำเสนอรายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดทางรัฐธรรมนูญและความมุ่งหมายทางการเมืองในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ : ศึกษาผู้ร่วมออกแบบร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540, 2550, 2558 และ 2560 โดย อาจารย์ ดร.ชาย ไชยชิต และ และอาจารย์ ดร. เอกลักษณ์ ไชยภูมี
12.30 น. มอบของที่ระลึก ถ่ายรูป และปิดกิจกรรม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-18

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

 

แนะนำหนังสือ 

หนังสือ ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย

ผู้เขียน : รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://pridi.or.th/th/content/2022/12/1343