ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง

PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ”
: เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 - 12.35 น.

ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา 
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในวันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันปรีดี พนมยงค์ โดยในปี พ.ศ. 2566 ที่เวียนมาบรรจบนี้ ถือเป็นวาระ 123 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2566) รัฐบุรุษอาวุโส สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

ในการนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นอนาคตของประเทศไทยในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 27 ซึ่งกำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นสนามการเมืองครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวหนังสือ ปรีดี - พุทธทาส “เทอดรัฐธรรมนูญ” เพื่อส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยในห้วงเวลานี้

วัตถุประสงค์ (Project Objective)

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดุลยภาพของอำนาจสูงสุดทั้งสาม คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ที่ควรต้องมีอำนาจสมดุลระหว่างกัน
 2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย

ผลลัพธ์ (Deliverable)

 1. ได้เนื้อหา (Content) และสาระสำคัญจากการเสวนา ไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสถาบันฯ
 2. สังคมตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
 3. ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมประชาธิปไตย มีผู้ติดตามมากขึ้น และมีส่วนร่วมมากขึ้น

ผู้ร่วมเสวนา

 • รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล พิธีกรรายการมองมุมมายด์
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ผู้ดำเนินรายการ

 • ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ คณะกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 10.10 น. อ่านบทกวี โดย สีแพร เมฆาลัย
10.10 - 10.20 น. กล่าวต้อนรับโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.20 - 10.30 น. กล่าวนำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
10.30 - 10.40 น. นำเสนอบทความรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนปาล พนมยงค์ ประจำปี 2566
10.40 - 12.20 น.

เสวนา “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง โดย

ผู้ร่วมเสวนา : 

 • รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล พิธีกรรายการมองมุมมายด์
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ผู้ดำเนินรายการ : 

 • ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
12.20 - 12.35 น.

เปิดตัวหนังสือ ปรีดี - พุทธทาส “เทอดรัฐธรรมนูญ” โดย

 • โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบุ๊คไทม์ จำกัด 
 • นริศ จรัสจรรยาวงศ์ ผู้เขียนบทเกริ่นนำ

ดำเนินรายการ : 

 • กษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
  ปิดเวทีกิจกรรมโดยการบรรเลงเพลงจาก อาบู ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-20

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

 

แนะนำหนังสือ

ปรีดี - พุทธทาส “เทอดรัฐธรรมนูญ”