ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการ PRIDI Talks #22 : “บทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา”

หลักการและเหตุผล

วันที่ 16 สิงหาคม 2488 หรือ 78 ปีที่แล้ว คือ วันที่นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยฯ ให้การประกาศสงครามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผลสืบเนื่องจากการดำเนินการต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ภายใต้ชื่อ “ขบวนการเสรีไทย” ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ถูกยึดครอง หรือ ตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงคราม และดำรงความเป็นเอกราชมาได้จวบจนทุกวันนี้

ในวาระวันสันติภาพไทย ประจำปี 2566 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีเวทีเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา” เพื่อแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเมียนมาในปัจจุบัน สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนก็ยังดำรงอยู่มากว่า 2 ปี (นับตั้งแต่การทำรัฐประหารต่อรัฐบาลประชาธิปไตยโดยกองทัพเมียนมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) อันเป็นการท้าทายอย่างยิ่งต่อบทบาทของประชาคมอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของประชาคมอาเซียนร่วมกัน

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. การรำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทยที่ได้เคลื่อนไหวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และคุณค่าของวันสันติภาพไทย อันทำให้ประเทศไทยไม่เป็นผู้แพ้สงคราม
 2. การจัดเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา
 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสันติภาพในเชิงประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย รวมถึงวันสันติภาพไทย และบทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมาผ่านสื่อของสถาบันปรีดี พนมยงค์

สถานที่

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทยที่ได้เคลื่อนไหวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และคุณค่าของวันสันติภาพไทย
 2. ผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา
 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสันติภาพในเชิงประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย รวมถึงวันสันติภาพไทย และบทบาทของประชาคมอาเซียนในการสร้างสรรค์สันติภาพในประเทศเมียนมาผ่านสื่อของสถาบันปรีดี พนมยงค์

ผู้ร่วมเสวนา

 • กัณวีร์ สืบแสง
  เลขาธิการพรรคเป็นธรรม
 • รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
  รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สุนัย ผาสุก
  ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทย
 • อังคณา นีละไพจิตร
  ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติและกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ผู้ดำเนินรายการ

 • ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

กำหนดการวันสันติภาพไทย

เวลา

รายละเอียด

ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ บริเวณชิ้นงาน “ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย”

08.00 - 08.30 น.

 • ลงทะเบียน/รับหนังสือที่ระลึก

08.30 - 09.00 น.

 • อธิการบดี กล่าวรายงาน
 • ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน
 • พิธีวางช่อดอกไม้ รำลึกเสรีไทย และ ผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2
  • ประธานในพิธีฯ
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เอกอัครราชทูตได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก
  • องค์เสวนารับเชิญจากสถาบันปรีดี พนมยงค์
  • คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน
  • ผู้แทนทายาทเสรีไทย
  • นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ชุมนุมดนตรีสากล บรรเลงเพลงรำลึกถึงเสรีไทย-ผู้เสียชีวิตช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)

09.00 - 09.30 น.

 • กล่าวรำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 
  • นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้แทนนักศึกษาชุมนุมศาสนาต่างๆ 
   • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมคริสเตียน
   • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมมุสลิม
   • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี

09.30 - 10.00 น.

 • การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Peace Amidst Geopolitical Tensions”
  • Ms. Cynthia Veliko, Regional Representative
   The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

10.00 - 10.15 น.

 • เชิญผู้ร่วมงานทุกท่านวางดอกไม้ เพื่อเป็นการราลึกวีรชนเสรีไทย

ณ หอประชุมศรีบูรพา

10.30 - 12.30 น.

 • เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา”

ผู้เข้าร่วมเสวนา :

 • กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม
 • รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทย
 • อังคณา นีละไพจิตร ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ และ กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ดำเนินรายการ : 

 • ฐปณีย์ เอียดศรีไชย  ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters

ถ่ายทอดสด

Facebook Page : Thammasat University

Facebook Page : สถาบันปรีดี พนมยงค์

12.30 - 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณโถงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-22