ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันอังคารที่
11
พฤษภาคม
2564
เวลา 09:00 น.
PRIDI Talks #10 ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์: รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

PRIDI Talks #10 ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์: รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

เนื่องในวาระครบรอบ 121 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

องค์ปาฐก

รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
นักวิชาการอิสระและสื่อมวลชนช่อง VOICE TV

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://pridi.or.th/th/project/2021/04/683