ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #10 ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์: รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

เนื่องในวาระครบรอบ 121 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ปาฐกถา โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
นักวิชาการอิสระและสื่อมวลชนช่อง VOICE TV

.....

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ได้ถูกจัดให้เป็นวันปรีดี พนมยงค์ โดยในปี 2564 นี้ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 121 ปี ชาตกาล สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดกิจกรรมปาฐกถาขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณูปการของนายปรีดี พนมยงค์ ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะคุณูปการด้านเศรษฐกิจ ดังที่นายปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ว่า “ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาที่จะเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นหลายองค์ ซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่เปลือกนอกเท่านั้น ข้าพเจ้ามุ่งต่อสาระสำคัญ คือ บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร อันหมายความถึงการไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก และ สามารถเข้าถึงปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตตามความต้องการของราษฎรได้”

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ตระหนักถึงความสำคัญของเค้าโครงการเศรษฐกิจในฐานะแผนแม่บทรัฐสวัสดิการในสังคมไทย อันได้มีจุดกำเนิดจากหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) ในการนี้ จึงได้มีการจัดกิจกรรม PRIDI Talks #10 ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์: รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมเป็นองค์ปาฐก และ ดำเนินรายการโดย คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระและสื่อมวลชนช่อง VOICE TV ภายใต้การปาฐกถาในหัวข้อ “รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร” อันซึ่งเป็นการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง อุปสรรค และความจำเป็นของรัฐสวัสดิการภายใต้สังคมไทย จากจุดเริ่มต้น “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” ของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม สู่การเรียกร้องและผลักดันสิทธิขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

พร้อมกันนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนแก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ‘Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย’ เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายปาล พนมยงค์ บุตรชายคนโตของนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งกิจกรรมการมอบทุนแก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกๆ ปีการศึกษา อันเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายปรีดี พนมยงค์ อดีตผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อน้อมรำลึกถึงนายปรีดี พนมยงค์ เนื่องในวาระครบรอบ 121 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
  2. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณูปการนายปาล พนมยงค์ ผ่านกิจกรรมมอบทุนแก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ทุนปาล พนมยงค์” ในวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุก ๆ ปีการศึกษา
  3. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนในประเด็น ‘รัฐสวัสดิการ’ ให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้นในสังคมไทย
  4. เพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอแนวความคิดใน “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” ของ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม รวมถึงการสร้างความรับรู้เกี่ยวความจำเป็นและแนวทางการดำเนินนโยบาย “รัฐสวัสดิการ” ในสังคมไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  5. เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ของรัฐสวัสดิการ กับ สังคมไทย 

รูปแบบการจัดงานและจำนวนผู้ชม

ถ่ายทอดสดการเสวนาผ่าน Facebook Live : สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 10.00 - 12.00 น. โดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับชม

กำหนดการกิจกรรม

10.00-10.10 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวเปิดงาน

10.10-11.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ “รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร”

                           โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

                           อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00-11.20 น. ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปาฐก

11.20-11.30 น. ช่วงถาม - ตอบ คำถามจากช่องทาง Facebook Fanpage

11.30-11.35 น. ช่วงมอบของที่ระลึกให้กับผู้ดำเนินรายการและผู้ปาฐก

11.35-11.40 น. ช่วงมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนปาล พนมยงค์

11.40-12.00 น. ผู้ได้รับรางวัลขึ้นนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

  • สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สถาบันปรีดีฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น ปาฐกถาออนไลน์
  • รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute พร้อมกันได้ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
  • กด Interested หรือ Going บนหน้ากิจกรรมเฟสบุ๊กเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อกิจกรรมเริ่มต้นขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐสวัสดิการ :

เค้าโครงการเศรษฐกิจ :