ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่
24
มิถุนายน
2564
เวลา 14:00 น.
PRIDI Talks #11 89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐ ในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

กิจกรรมเสวนา PRIDI Talks #11
89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐ
ในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ร่วมเสวนาในหัวข้อ “89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน”

 • ร่วมเสวนาโดย
  • ศาสตราภิชานแล ดิลกวิทยรัตน์​
  • ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
  • รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
  • นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
 • ผู้ดำเนินรายการ
  • อาจารย์วิโรจน์ อาลี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://pridi.or.th/th/project/2021/06/735