ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #11 89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

กิจกรรมเสวนา PRIDI Talks #11
89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐ
ในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นวันครบรอบ 89 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือ “การอภิวัฒน์สยาม” โดยกลุ่มก่อการคณะราษฎร อันมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้มีการจัดกิจกรรม PRIDI Talks #11 ในหัวข้อ “สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน” เพื่อเป็นการรำลึกถึงการอภิวัฒน์แผ่นดินสยามเมื่อปี พ.ศ. 2475 อันเป็นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม

การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนให้กับตัวแทนประชาชนจากหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรเอกชน  ร่วมกันแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน หาทางออกให้กับวิกฤติเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบัน อันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้ผู้คนต้องเผชิญกับปัญหาด้านรายได้และสุขภาพ ซึ่งขาดการประกันและดูแล “สวัสดิการ” จากภาครัฐ โดยความไม่เป็นธรรมนี้ ทำให้ผู้คนย้อนตระหนักไปถึงจุดเริ่มของการอภิวัฒน์พัฒนาด้านเศรษฐกิจนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 และการเสนอ “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” อันนำโดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่เป็นการวางรากฐานรัฐสวัสดิการและการประกันความสุขสมบูรณ์ของผู้คนในสังคม ว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจในสังคมไทยนั้นยังไม่สำเร็จในปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานการอภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 โดยกลุ่มผู้ก่อการคณะราษฎร
 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองให้แก่สาธารณชนเป็นวงกว้าง

3. รูปแบบการจัดงานและจำนวนผู้ชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : Pridi Banomyong Institute สถาบันปรีดี พนมยงค์

4. รายละเอียดและกำหนดการ

PRIDI Talks #11 89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์ https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 17.15 น.

กำหนดการกิจกรรม

14.00 - 14.10 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวปาฐกถานำ

14.10 - 16.10 น. เสวนาภายใต้หัวข้อ “89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน”

 • ร่วมเสวนาโดย
  • ศาสตราภิชานแล ดิลกวิทยรัตน์​
  • ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
  • รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
  • นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
 • ผู้ดำเนินรายการ
  • อาจารย์วิโรจน์ อาลี

16.10 - 16.40 น. ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากร

16.40 - 17.00 น. ช่วงถาม - ตอบ คำถามจากช่องทาง Facebook Fanpage

17.10 - 17.15 น. ช่วงถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก