ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันจันทร์ที่
16
สิงหาคม
2564
เวลา 09:00 น.
PRIDI Talks #12 “76 ปี วันสันติภาพไทย”

กิจกรรมเสวนา PRIDI Talks #12
“76 ปี วันสันติภาพไทย: ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ
และข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย”

 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. มีลำดับดังนี้

14.00 - 14.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี  พนมยงค์)

14.10 - 14.35 น. ปาฐกถาพิเศษ “ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ” โดย นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูต

14.35 - 16.00 น. ช่วงเสวนาในหัวข้อ “ข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย”

    โดย    ดร.ผุสดี  ตามไท  อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

           ดร.วรวิทย์  กนิษฐะเสน  อดีตเอกอัครราชทูต

           ผศ.ดร.อนุชา  จินตกานนท์  ทายาทเสรีไทยสายอเมริกา

           ม.ร.ว.สายสวัสดี  สวัสดิวัตน  ทายาทเสรีไทยสายอังกฤษ

           รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  ทายาทเสรีไทยสายอังกฤษ

    ผู้ดำเนินรายการ     ผศ.อัครพงษ์  ค่ำคูณ

           และ นายกษิดิศ  อนันทนาธร

16.00 - 17.00 น. ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรและตอบคำถามผู้ชมจากช่องทาง Facebook Fanpage

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://pridi.or.th/th/project/2021/08/786