ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันอังคารที่
16
สิงหาคม
2565
เวลา 10:00 น.
PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย

“ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 10.30 - 12.30 น.

 

เสวนา หัวข้อ “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์
กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

โดย

• พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู : อดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร

• ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ : อาจารย์และบรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

• รัศม์ ชาลีจันทร์ : อดีตเอกอัครราชทูตและเจ้าของเพจทูตนอกแถว

• สุลักษณ์ ศิวรักษ์ : ปัญญาชนสยาม

• รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ : ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ดำเนินรายการโดย เคท ครั้งพิบูลย์ : อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

https://pridi.or.th/th/project/2022/08/1198