ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สารอวยพรปีใหม่ 2565

1
มกราคม
2565

สารอวยพรปีใหม่ 2565

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ผมในนามของคณะกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอส่งความปรารถนาดีมายังแฟนเพจของสถาบันปรีดี พนมยงค์ ผู้รักประชาธิปไตย และ ยึดมั่นในสันติธรรมทุกท่าน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีแห่งการอภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยามในปี พ.ศ. 2565 นี้ ทางผู้บริหารสถาบันปรีดีฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และคุณูปการของ “คณะราษฎร” อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องในหมู่ประชาชนถึงอุดมการณ์ เป้าหมาย และภารกิจของคณะราษฎรตามหลัก 6 ประการการสืบสานอุดมการณ์เพื่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศของประชาชน มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้าและเป็นธรรม    

ในรอบปีที่ผ่านมา “สถาบันปรีดี พนมยงค์” ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมากมาย ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม และเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมือง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตามเจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของนายปรีดี พนมยงค์ 

โดยทางสถาบันปรีดีฯ ได้จัดเสวนาวิชาการ ในชื่องาน “PRIDI Talks” เชื่อมโยงกับวันสำคัญทางประชาธิปไตยทั้งหมด 6 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรสาธารณะต่างๆ ตลอดทั้งปี ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ 

ในด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยพื้นที่และการดำเนินงานที่ยั่งยืน ทางสถาบันปรีดีฯ ได้ตกลงเซ็นสัญญาให้เช่าที่ดินกับ บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการอาคาร 7 ชั้น บนที่ดินเดิม ซึ่งจะประกอบไปด้วยโชว์รูมและสำนักงานให้เช่า โดยพื้นที่ของสถาบันปรีดีฯ จะตั้งอยู่บนอาคารชั้น 6 และ 7 สามารถรองรับการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านประชาธิปไตยและศิลปวัฒนธรรมเพื่อมวลชนของประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดดำเนินงานภายในปี 2568

สุดท้ายนี้ ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังกาย พลังสติปัญญาเข้มแข็งมั่นคง พร้อมร่วมกันก่อร่างสร้างสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า และยั่งยืนสืบไปดั่งคำกล่าวของท่านรัฐบุรุษอาวุโส ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ 

“ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย”


อนุสรณ์ ธรรมใจ
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์