ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 1-56)” นิติสาส์น ปีที่ 1 (เล่ม 1 - 11)