ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“คำนำในการเพิ่มเติม” และ “เพิ่มเติมหนังสือบันทึกฯ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอน 2” นิติสาส์น ปีที่ 3 เล่ม 9 พ.ศ. 2473