ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 (มาตรา 453-467)” นิติสาส์น ปีที่ 3 เล่ม 9 พ.ศ. 2473