ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ, จัดพิมพ์โดย นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร, กรุงเทพ : นีติเวชช์, 2517 (ปรีดีเขียนลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2417)