ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

อนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน (ปาฐกถาในงานชุมนุมของนักเรียนไทยที่เมืองปัวร์ติเอร์ (ฝรั่งเศส) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2518), กรุงเทพ : ประจักษ์การพิมพ์, 2518