ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“ภาคผนวกบทความเรื่องวิธีพิจารณาทางรอดของสังคมไทย” ใน รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ชี้ทางรอดของสังคมไทย, กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2524 (ปรีดีเขียนลงวันที่ 16 มีนาคม 2519)