ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เสวนาหาทางออก สิทธิมนุษยชน-วิกฤติโควิด-19 : สิทธิ หน้าที่ บทบาทของรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ สื่อ และราษฎร

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมและรับชม “เสวนาหาทางออก สิทธิมนุษยชน-วิกฤติโควิด-19 : สิทธิ หน้าที่ บทบาทของรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ สื่อ และราษฎร” ผ่าน Application Zoom ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ถ่ายทอดสดทาง FB Page: Gender Equality by GDRI และ Gender Talk

โดยงานเสวนาในครั้งนี้ผ่านการร่วมมือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า โดยมีสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

 

 

 

กำหนดการเสวนาหาทางออก (ผ่าน Application Zoom)

สิทธิมนุษยชน-วิกฤติโควิด-19 : สิทธิ หน้าที่ บทบาทของรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ สื่อ และราษฎร

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 16:30 น.

13:00 - 13:10 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กล่าวต้อนรับ

13:10 - 13:20 ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนาหาทางออก “สิทธิมนุษยชน - วิกฤติโควิด - 19 : สิทธิ หน้าที่ บทบาทของรัฐบาล รัฐสภา องค์กรอิสระ สื่อ และราษฎร”

13:20 - 13:30 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอแนะการบริการด้านสุขภาพจิตที่เกิดจาก COVID - 19” โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

13:30 - 13:40 "ข้อท้าทาย - ข้อเสนอแนะในมิติสุขภาพ การศึกษา และการพัฒาศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนและโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19” โดย คุณศีลดา รังสิกรรพุม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า

13:40 - 14:00 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอแนะในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับมารดา แม่เลี้ยงเดี่ยว หญิงมีครรภ์ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ” โดย คุณสุนี ไชยรส ผู้ประสานงานร่วมขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) และ คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ เลขาธิการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

14:00 - 14:10 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอการบริการสาธารณสุขและการเยียวยาที่รองรับสิทธิผู้พิการและทุพพลภาพ” โดย คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

14:10 - 14:20 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอการบริการสาธารณสุขและการเยียวยาจากสถานการณ์ COVID - 19 ที่สนองตอบต่อผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว” โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

14:20 - 14:40 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอการบริการสาธารณสุขและการเยียวยาจากสถานการณ์ COVID - 19 ต่อกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ” โดย คุณสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

14:40 - 14:50 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอการบริการสาธารณสุขและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในสถานการณ์ COVID -19ต่อแรงงานข้ามชาติ ผู้ย้ายถิ่น และผู้ขอลี้ภัย” โดย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14:50 - 15:00 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอแนะการบริการสาธารณสุขและสภาพความเป็นอยู่ในสถานการณ์ COVID -19 สำหรับผู้ถูกควบคุมตัวและผู้ต้องขัง” โดย ดร.ชลธิศ ชื่นอุระ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

15:00-16:00 “อำนาจ หน้าที่ และบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา พรรคการเมืองและนักการเมือง”

 • ส.ส. ธัญญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ประธานอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร
 • ดร. ผุสดี ตามไท ที่ปรึกษากรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
 • ส.ส. ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร
 • ส.ส. พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ส.ส. อนุสรี ทับสุวรรณ
 • ส.ส. นภาพร เพ็ชร์จินดา กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID - 19 สภาผู้แทนราษฎร
 • ส.ส. ธณิกานต์ พรพงศาโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
 • ส.ส. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
 • ส.ส. วรรณวิภา ไม้สน กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
 • ส.ส. มารศรี ขจรเรืองโรจน์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร
 • ส.ส. เพชรชมพู กิจบูรณะ กรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
 • คุณรฏาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคเสมอภาค

16:00 - 16:15 “ข้อท้าทาย - ข้อเสนอแนะเพื่อพยุงตัวทางเศรษฐกิจ-สังคมในสถานการณ์ COVID - 19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลาย” โดย รศ. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการโยบายและประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)

16:15 - 16:30 “อำนาจ หน้าที่ และบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์วิกฤติ COVID - 19” และกล่าวปิดการเสวนา โดย คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการเสวนา โดย เรื่องรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา