ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #15: วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

ชื่อโครงการ : PRIDI Talks #15 : วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์
รูปแบบ : เสวนา
วันที่จัดงาน : 11 พฤษภาคม 2565   เวลา 10.00 - 12.00  น
สถานที่ : ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันปรีดี พนมยงค์ โดยในปี 2565  นี้ เป็นวาระครบรอบ 122 ปี ชาตกาล สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

หัวข้อในการจัดเสวนา คือ “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” โดยมีแนวคิดมาจาก Sustainable Development Goals เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผสานกับหลักการประชาธิปไตยสมบูรณ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ คือ เศรษฐกิจการเมือง, สังคมวัฒนธรรม, เอกราชอธิปไตย และสันติภาพความเป็นกลาง ซึ่งในมิติทางสังคมนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหลักการประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ขาดออกจากกันไม่ได้

วัตถุประสงค์

 1. รำลึกเนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์
 2. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผสานกับหลักการประชาธิปไตยสมบูรณ์ของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์  เศรษฐกิจการเมือง, สังคมวัฒนธรรม, เอกราชอธิปไตย และสันติภาพความเป็นกลาง เชื่อมโยงใน มุมมอง SDGs ทั้ง 17 ประการ
 3. ให้สังคมตระหนักถึงเป้าหมาย SDGs 17 ประการ หาทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงชีวิตของคนรุ่นต่อไป

ผู้ร่วมเสวนา : 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
 2. นายเอกชัย ไชยนุวัติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่ายนโยบาย
 4. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ CEO StartDee

ผู้ดำเนินรายการ :

 • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการกิจกรรม

PRIDI Talks #15: วันปรีดี พนมยงค์ 2565
“มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์”
เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา กิจกรรม
09.30 น.  ลงทะเบียน
10.00 - 10.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
10.10 - 10.20 น. นำเสนอบทความรางวัลชนะเลิศรางวัล ‘ทุนปาล พนมยงค์’ ประจำปี 2565
10.20 - 10.30 น. นำเสนอบทความรางวัลรองชนะเลิศรางวัล ‘ทุนปาล พนมยงค์’ ประจำปี 2565
10.30 - 12.00 น.

เสวนา หัวข้อ “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์”

ผู้ร่วมเสวนา :

 • ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
 • นายเอกชัย ไชยนุวัติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่ายนโยบาย
 • นายพริษฐ์ วัชรสินธุ CEO StartDee 

ผู้ดำเนินรายการ :

 • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-15

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/