ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #16: 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย”

PRIDI Talks #16: 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 14.00 - 17.00 น.

หลักการและเหตุผล

เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ชวนรำลึกถึงหลักปรัชญาและอุดมการณ์อันเป็นบ่อเกิดแห่งการอภิวัฒน์สังคม ซึ่ง ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ถือเป็นมันสมองของคณะราษฎร ได้นิยามปรัชญาการเมืองของตัวเองไว้ว่า “สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย” ด้วยความเชื่อว่าประชาธิปไตยและสังคมนิยมควรมีพื้นฐานเป็นวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักเอกราช อธิปไตยของชาติ สันติภาพ ความเป็นกลาง และความไพบูลย์ พร้อมด้วยประชาธิปไตยสมบูรณ์ของประชาชน หรือที่เรียกว่า “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย” ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาที่ประกาศไว้ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร

วัตถุประสงค์ 

เพื่อรำลึกถึงอุดมการณ์และคุณูปการของคณะราษฎรที่มีต่อสังคมไทย

กล่าวนำ

 •  ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

ผู้ปาฐกถา 

 • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถาหัวข้อ “ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย”

ผู้ร่วมเสวนา

 • จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
 • ชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลาย พรรคเพื่อไทย 
 • ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำนักกิจกรรม 
 • รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.โภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา 
 • รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล

ดำเนินรายการโดย

 • ดร.วิโรจน์ อาลี

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เปิดหอประชุม
14.00 - 17.00 น.

กล่าวเปิดงาน : รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ 

กล่าวนำ :  ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

ปาฐกถา : รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย”

PRIDI Talks: 

ดำเนินรายการ : ดร.วิโรจน์ อาลี 

 • จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
 • ชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลาย พรรคเพื่อไทย 
 • ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำนักกิจกรรม 
 • รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.โภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา 
 • รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล

เสวนารวมและตอบคำถามจากช่องทางออนไลน์และในหอประชุม

มอบของที่ระลึก ถ่ายรูป

ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-16

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/