ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย 

วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565

ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจาก คุณชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก และกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการตั้งชื่อถนน “เสรีไทย” ซึ่งเป็นถนนสายตัดใหม่ ง๓ ง๒ ค๑ และ ค๒ ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นเกียรติประวัติและยกย่องแด่ขบวนการเสรีไทย ซึ่งจังหวัดตากเป็นอีกพื้นที่สำคัญที่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ “รู้ธ” ผู้นำขบวนการเสรีไทย ได้มอบหมายให้สมาชิกขบวนการเสรีไทยจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมไว้สำหรับการฝึกอาวุธ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดโครงการเยี่ยมชมถนนสายดังกล่าว พร้อมทั้งกิจกรรมมอบทุนการศึกษา สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนและนักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของขบวนการเสรีไทย ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์

 1. เยี่ยมชมถนนเสรีไทย
 2. จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน
 3. ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย
 4. เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการสัมมนานอกสถานที่ สำหรับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน

กำหนดการ

วัน-เวลา กิจกรรม
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
07.30 น. ลงทะเบียน พร้อมกันที่สำนักงานชั่วคราวสถาบันปรีดีฯ ทองหล่อ
08.00 น. ออกเดินทาง
21.00 น. เข้าพัก ณ อ.แม่สอด จ.ตาก
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
09.00-12.00 น.

กิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


- รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวนำถึงโครงการฯ และบรรยายเรื่องเสรีไทย
- คุณชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย
- ตัวแทนนักเรียนอ่านประกาศสันติภาพ
- ตัวแทนนักเรียนอ่านสุนทรพจน์ของ “รู้ธ”
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์เรื่องเสรีไทย
- มูลนิธิและสถาบันปรีดีฯ มอบเงินรางวัลแก่เด็กนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ
- มูลนิธิและสถาบันปรีดีฯ มอบของที่ระลึกและทุนสนับสนุนการศึกษาแก่

 • โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 • โรงเรียนเทศบาลกีฬาแม่สอด
14.00-17.00 น.

กิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

- รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวนำถึงโครงการฯ และบรรยายเรื่องเสรีไทย
- คุณชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย

- มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้แก่

 • โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
 • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 • โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
 • โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
17.00 น. ปิดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
09.00 - 12.00 น.

กิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26

- รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวนำถึงโครงการฯ และบรรยายเรื่องเสรีไทย
- คุณชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย

- มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสีภาพ “นกเสรีไทย”

- มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพ “ขบวนการเสรีไทย

- มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 และ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

12.00 น. ปิดกิจกรรม