ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการสนับสนุนการศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร จ.แพร่

โครงการสนับสนุนการศึกษา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร จังหวัดแพร่

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทย แพร่

 

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น การจัดงานเสวนา หรือ มอบทุนการศึกษา เป็นต้น โดยในปีพุทธศักราช 2566 นี้ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร ณ จังหวัดแพร่ โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 โรงเรียน 

วัตถุประสงค์

 1. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทย จังหวัดแพร่
 2. จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน
 3. ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยแก่นักเรียนและจัดเสวนาสำหรับบุคคลทั่วไป

รายนามผู้ร่วมบริจาคกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนและเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

 1. คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ จำนวน 50,000 บาท
 2. บริษัทยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท
 3. รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ จำนวน 15,000 บาท
 4. คุณฉัตรวงศ์ บุนนาค จำนวน 10,000 บาท
 5. รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ จำนวน 4,000 บาท

 

ในการนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “จากขบวนการเสรีไทยถึงเสรีไทยแพร่ : ทำไมประเทศไทย จึงรอดพ้นจากสงคราม ?”

ผู้ร่วมเสวนา :

 • รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาทเสรีไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่

ดำเนินรายการ :

 • คุณพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

กำหนดการ :

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

10.00 – 10.20 น.

 • นำชมพิพิธภัณฑ์ โดย คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาทเสรีไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่

10.20 – 10.30 น.

 • คุณสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ

10.30 – 10.40 น.

 • รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

10.40 – 11.10 น.

 • ประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมระบายสี - วาดภาพขบวนการเสรีไทย จำนวน 60 รางวัล
 • มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีจำนวน 30 ทุน
 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยให้กับโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน

11.10 – 12.00 น. 

 • เสวนา หัวข้อ “จากขบวนการเสรีไทยถึงเสรีไทยแพร่ : ทำไมประเทศไทย จึงรอดพ้นจากสงคราม ?”
  • ผู้ร่วมเสวนา :
   • รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
   • คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาทเสรีไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่
  • ผู้ดำเนินรายการ : 
   • คุณพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 • มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน
 • ปิดกิจกรรม

หมายเหตุ :

- บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 

สอบถามรายละเอียดกิจกรรม : 
ณภัทร ปัญกาญจน์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
โทรศัพท์ 08 2130 3663