ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันอาทิตย์ที่
16
มกราคม
2565
เวลา 14:00 น.
110 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

PRIDI Talks #14 : 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
ณ สมาคมธรรมศาสตร์
เวลา 14.00-17.00 น.

 

กำหนดการกิจกรรม

เวลา กิจกรรม
14.00 – 14.15 น. ขับร้องประสานเสียง โดย วงสวนพลู
14.15 – 14.30 น. คลิปท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
14.30 – 14.45 น. กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
14.45 – 15.00 น. คลิปเปิดงานโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
15.00 – 15.10 น. คลิปกล่าวรำลึก โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
15.10 – 15.30 น. ปาฐกถา โดย พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
15.30 – 17.00 น. เสวนา: “หลากชีวิต หลากบทบาท” ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ โดย
- นางดุษฎี พนมยงค์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และธิดา นายปรีดี พนมยงค์
- นายประดิษฐ ปราสาททอง ผู้กำกับละคอนเวที "เพลงรัก 2475"
- รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย: อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์
17.00 น. ปิดกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการ PRIDI Talks #14 : 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม PRIDI TALKS 14: 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-14