ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #14: 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

PRIDI Talks #14 : 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
ณ สมาคมธรรมศาสตร์
เวลา 14.00-17.00 น.

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวันที่ 2 มกราคม 2565 เป็นวันครบรอบ 110 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้มีการจัดกิจกรรม PRIDI Talks #14 ในหัวข้อ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่มีต่อสังคมไทย  และเรียนรู้หลักธรรม ที่ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ยึดถือและใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นแบบอย่างของความเข้มแข็ง กล้าหาญ สมถะ และสง่างาม

การเสวนาครั้งนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับการนำเสนอแนวความคิด หลักธรรมในการดำรงชีวิต แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นทางสังคมกับตัวแทนประชาชน ร่วมกันแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน จากการดำรงชีวิต การวางตัวของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่ประสบกับความไม่เป็นธรรมจากการดำเนินการของผู้มีอำนาจในขณะนั้น รวมไปถึงบทบาทความเป็นแม่ การเป็นภรรยา โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย ปาฐกถา งานเสวนา และการจัดทำบทความเผยแพร่บนเว็ปไซต์

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1) เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

2) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมให้แก่สาธารณชนเป็นวงกว้าง

 

กำหนดการกิจกรรม

เวลา กิจกรรม
14.00 – 14.15 น. ขับร้องประสานเสียงโดยวงสวนพลูออเครสต้า
14.15 – 14.30 น. คลิปท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
14.30 – 14.45 น. กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
14.45 – 15.00 น. คลิปเปิดงานโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
15.00 – 15.10 น. คลิปกล่าวรำลึก โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
15.10 – 15.30 น. ปาฐกถา โดย พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
15.30 – 17.00 น. เสวนา: “หลากชีวิต หลากบทบาท” ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ โดย
- นางดุษฎี พนมยงค์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และธิดา นายปรีดี พนมยงค์
- นายประดิษฐ ปราสาททอง ผู้กำกับละคอนเวที "เพลงรัก 2475"
- รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย: อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์
17.00 น. ปิดกิจกรรม

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม PRIDI TALKS 14: 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-14